Bài giảng Tiếng Anh 9 - Unit 4: Learning a foreign language (Lesson 4: Read)

1. advertisement (n) quảng cáo

2. beginner (n): sơ cấp, bắt đầu học

3. intermediate (adj): trung cấp

4. advanced (adj): cao cấp

5. level (n): trình độ

6. well-qualified (adj) có trình độ cao

7. tuition (n) dạy tư, học phí

8. academy (n): học viện

b, Give Mr. Lam an advice

NOTES:

English class

 - early evening

 - intermediate level

 - starting late October/   early  November

I think Mr. Lam should study English at … Because …

 

ppt 16 trang Khải Lâm 02/01/2024 280
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh 9 - Unit 4: Learning a foreign language (Lesson 4: Read)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng Tiếng Anh 9 - Unit 4: Learning a foreign language (Lesson 4: Read)

Bài giảng Tiếng Anh 9 - Unit 4: Learning a foreign language (Lesson 4: Read)
 
 Lớp tiếng Anh B 
 thứ 3,5,7 ( từ 17 – 19 giờ ) 
 lớp tiếng Anh C 
 thứ 7 và CN ( từ 8 – 10 giờ ) 
 Liên hệ với chúng tôi tại SĐT 
 (08.38564723) để biết chi tiết 
7. tuition (n) 
dạy tư , học phí 
học viện 
8. academy (n): 
A 
B 
C 
 Period 23. Lesson 4: read 
Check vocabulary 
1. advertisement (n) 
5. level (n): 
trình độ 
2. beginner (n): 
sơ cấp , bắt đầu học 
3. intermediate ( adj ): 
trung cấp 
4. advanced ( adj ): 
cao cấp 
quảng cáo 
6. well-qualified ( adj ) 
có trình độ cao 
7. tuition (n) 
dạy tư , học phí 
học viện 
8. academy (n): 
 Period 23. Lesson 4: read 
What kind of information do 
you see in these advertisements ? 
 Period 23. Lesson 4: read 
School 
Class time 
(morning, afternoon, evening ) 
Language 
Level 
(beginner, intermediate, advanced) 
Time to start 
A, NOTE DOWN INFORMATION ABOUT THE ENGLISH CLASSES 
FOREIGN 
LANGUAGE 
COUNCIL 
morning, 
evening 
beginner, 
intermediate 
3rd 
November 
NEW ENGLISH 
 INSTITUTE 
afternoon, 
evening, 
weekend 
beginner 
(today) 
ACADEMY OF 
LANGUAGE 
morning , 
afternoon, 
evening 
advanced 
First week 
of November 
 Period 23. Lesson 4: read 
School 
Class time 
Language 
Level 
Time to start 
beginner 
A, NOTE DOWN INFORMATION ABOUT THE ENGLISH CLASSES 
FOREIGN 
LANGUAGE 
COUNCIL 
morning, 
evening 
beginner, 
intermediate 
3rd 
November 
NEW ENGLISH 
 INSTITUTE 
afternoon, 
evening, 
weekend 
(today) 
ACADEMY OF 
LANGUAGE 
morning , 
afternoon, 
evening 
advanced 
First week 
of November 
I think Mr. Lam should study English at  Because  
NOTES: 
English class 
 - early evening 
 - intermediate level 
 - starting late October/ early November 
b, Give Mr. Lam an advice 
 Period 23. Lesson 4: read 
1- How many English centers are there in the advertisements ? 
There are 3 English centers in the advertisements. 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0 
2- What are they ? 
 They are: Foreign ...ember) 
 Period 23. Lesson 4: read 
What about you? 
Which school do you want to study? 
 Notes: 
 English class 
- early evening 
- intermediate level 
- starting in November 
DICUSSION 
which language school is the most suitable 
 for your group. Give the reason why. 
 Period 23. Lesson 4: read 
A: I want to choose an English class of intermediate level. And I am only free inthe evening 
B: I think you should go to .... Because  
A: Thank you very much. 
Ask your friends for advice, please ! 
 Period 23. Lesson 4: read 
HOMEWORK 
Learn new words by heart 
 Prepare: Unit 4 - write 
THANK YOU FOR ATTENTION! 
the end 
GOOD BYE! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_9_unit_4_learning_a_foreign_language_les.ppt