Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Vật lí - Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Có đáp án)

Câu 1: Trong sóng điện từ, dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn

A.  ngược pha với nhau                                        B.  lệch pha nhau một góc .

C.  cùng pha nhau.                                               D.  lệch pha nhau một góc .

Câu 2: Sóng dừng trên một sợi dây có bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

A. λ.                               B. 2λ.                             C. 0,25λ.                        D. 0,5λ.

Câu 3: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn

A. số nuclôn.                                                        B. động lượng.

C. năng lượng toàn phần.                                     D. số nơtron.

Câu 4: Con lắc đơn có chiều dài ℓ , dao động tự do là dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng công thức

A. .                B. .                 C. .                D. .

Câu 5: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện 0,35μm. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng

A. 0,2 μm.                      B. 0,4 μm.                      C. 0,3 μm.                      D. 0,1 μm.

Câu 6: Số nơtron trong hạt nhân nhiều hơn số prôtôn của nó là

A. 54.                             B. 146.                           C. 126.                           D. 45.

Câu 7: Cho 4 tia phóng xạ: tia α, tia , tia và tia γ đi vào một miền có điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là

A. tia γ.                          B. tia .                        C. tia .                        D. tia α.

Câu 8: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra ?

A. Chất lỏng.                                                        B. Chất khí ở áp suất cao.

C. Chất rắn.                                                          D. Chất khí ở áp suất thấp.

Câu 9: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos100πt V vào đoạn mạch gồm có điện trở thuần R = 10Ω mắc nối tiếp với tụ điện. Hệ số công suất của mạch bằng . Dung kháng của tụ bằng

A. .                          B. .                       C. .                          D. .

Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(2πt + π) cm. Tốc độ cực đại của chất điểm là

A. 2π cm/s.                     B. 6π cm/s.                     C. 12π cm/s.                   D. π cm/s.

Câu 11: Trên bóng đèn sợi đốt ghi 220V - 60W. Bóng đèn này chịu được giá trị điện áp xoay chiều tối đa là

A. 440 V.        B. 220 V.        C. 220V.   D. 110V

doc 4 trang letan 18/04/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Vật lí - Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Vật lí - Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Vật lí - Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Có đáp án)
rong hạt nhân nhiều hơn số prôtôn của nó là
A. 54.	B. 146.	C. 126.	D. 45.
Câu 7: Cho 4 tia phóng xạ: tia α, tia , tia và tia γ đi vào một miền có điện trường đều theo phương vuông góc với đường sức điện. Tia phóng xạ không bị lệch khỏi phương truyền ban đầu là
A. tia γ.	B. tia .	C. tia .	D. tia α.
Câu 8: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra ?
A. Chất lỏng.	B. Chất khí ở áp suất cao.
C. Chất rắn.	D. Chất khí ở áp suất thấp.
Câu 9: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos100πt V vào đoạn mạch gồm có điện trở thuần R = 10Ω mắc nối tiếp với tụ điện. Hệ số công suất của mạch bằng . Dung kháng của tụ bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(2πt + π) cm. Tốc độ cực đại của chất điểm là
A. 2π cm/s.	B. 6π cm/s.	C. 12π cm/s.	D. π cm/s.
Câu 11: Trên bóng đèn sợi đốt ghi 220V - 60W. Bóng đèn này chịu được giá trị điện áp xoay chiều tối đa là
A. 440 V.	B. 220 V.	C. 220V.	D. 110V.
Câu 12: Đặt vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L một điện áp xoay chiều có tần số góc ω, thì cảm kháng của cuộn dây là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Tần số góc của vật là
A. ωt + f.	B. ω.	C. f.	D. A.
Câu 14: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng,
A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.	B. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.
C. khi góc tới tăng thì góc khúc xạ cũng tăng.	D. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.
Câu 15: Gọi nđ, nC và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc đỏ, chàm và vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng ?
A. nđ > nC > nv.	B. nC > nđ > nv.	C. nđ nđ > nC
Câu 16: Phát biểu nào dưới đây là sai? Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện
A. tỉ lệ với cảm ứng từ.	B. cùng hướng với từ trường.
C. tỉ lệ với cường độ dòng điện.	D. vuông góc với phần tử dòng điện.
Câu 17: Khi chiếu vào một chất lỏng ánh sáng chàm thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể là
A. ánh sáng tím.	B. ánh sáng vàng.	C. ánh sá... dây dẫn hình chữ nhật có diện tích 200cm2, ban đầu ở vị trí song song với các đường sức từ của một từ trường đều có độ lớn B = 0,01 T. Khung quay đều trong thời gian t = 0,04 s đến vị trí vuông góc với các đường sức từ. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là
A. - 5.10-3 V.	B. - 50.10-3 V.	C. 5.10-3 V.	D. 50.10-3 V.
Câu 23: Người ta dùng prôtôn có động năng 5,45MeV bắn phá hạt nhân đứng yên. Hai hạt sinh ra là và X. Hạt có vận tốc vuông góc với vận tốc của hạt prôtôn và có động năng 4MeV. Khi tính động năng của các hạt, lấy khối lượng của các hạt nhân tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử bằng số khối của chúng. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng này bằng
A. 2,125MeV.	B. 4,225MeV.	C. 1,145MeV.	D. 3,125MeV.
Câu 24: Một tụ điện có điện dung 10 μF được tích điện đến một hiệu điện thế xác định. Sau đó nối hai bản tụ điện vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 1 H. Bỏ qua điện trở của các dây nối, lấy π2 = 10. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (kể từ lúc nối) điện tích trên tụ điện có giá trị bằng một nửa giá trị ban đầu ?
A. s.	B. s.	C. s.	D. s.
Câu 25: Người ta làm thí nghiệm tạo sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi AB có hai đầu cố định. Sợi dây AB dài 1,2 m. Trên dây xuất hiện sóng dừng với 20 bụng sóng. Xét các điểm M, N, P trên dây có vị trí cân bằng cách A các khoảng lần lượt là 15 cm, 19 cm và 28 cm. Biên độ sóng tại M lớn hơn biên độ sóng tại N là 2 cm. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp để li độ tại M bằng biên độ tại P là 0,004 s. Biên độ của bụng sóng là
A. 2 cm.	B. 4 cm.	C. cm.	D. cm.
Câu 26: Trong quặng Urani tìm thấy, người ta thấy có lẫn chì và . Biết chu kì bán rã của là 4,5.109 năm. Khi tỉ lệ tìm thấy là cứ 10 nguyên tử có 2 nguyên tử . Tuổi của quặng trên là:
A. 11,84.108 năm	B. 11,84.109 năm	C. 1,184.108 năm	D. 1,205. 108năm
Câu 27: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động E= 6V, điện trở trong r = 1 nối với mạch ngoài là biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. ...ạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm cuộn dây thuần cảm nối tiếp với tụ điện theo thứ tự đó, đoạn mạch MB chỉ có điện trở thuần R. Điện áp đặt vào AB có biểu thức (V) hệ số công suất của đoạn mạch AB là . Khi điện áp tức thời giữa hai điểm A và M là 48 V thì điện áp tức thời giữa hai điểm M và B có độ lớn là
A. 64 V.	B. 102,5 V.	C. 48 V.	D. 56 V.
Câu 31: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình tương ứng là x1 = A1cosωt cm; , tần số góc ω không đổi. Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là . Giá trị lớn nhất của A1 + A2 là
A. m.	B. m.	C. 8 cm.	D. 4 cm.
Câu 32: Một nguồn âm coi là nguồn âm điểm phát âm đều theo mọi phương, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại điểm M lúc đầu là 80 dB. Nếu tăng công suất của nguồn âm lên 20% thì mức cường độ âm tại M là
A. 95,0 dB.	B. 80,8 dB.	C. 62,5 dB.	D. 125 dB.
Câu 33: Điện năng từ nhà máy điện được đưa đến nơi tiêu thụ nhờ các dây dẫn; tại nơi tiêu thụ cần một công suất không đổi. Ban đầu hiệu suất tải điện là 90%. Muốn hiệu suất tải điện là 96% thì phải bớt cường độ dòng điện trên dây tải đi bao nhiêu phần trăm so với cường độ dòng điện lúc đầu?
A.   42,2%.	B.  36,8%.	C.  38,8%.	D.  40,2%.
Câu 34: Một nguyên tử hiđrô có êlectron ở quỹ đạo dừng L, nguyên tử cần hấp thụ phôtôn có tần số bao nhiêu để chuyển lên quỹ đạo có bán kính tăng lên 4 lần? Biết các mức năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định  ( n = 1, 2, 3, )
A.  2,92.1015 Hz.	B.  6,16.1014 Hz.	C.  3,08.1015 Hz.	D.  8,09.1014 Hz.
Câu 35: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, ta thấy tại M trên màn có vân sáng bậc 5. Dịch chuyển màn quan sát ra xa thêm một đoạn 20cm thì tại M có vân tối thứ 5 tính từ vân sáng trung tâm. Khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến màn quan sát trước lúc dịch chuyển là
A. 1,6 m.	B. 2,0 m.	C. 1,8 m.	D. 2,2 m.
Câu 36: Chiếu bức xạ có tần số f vào một kim loại có công thoát A gây ra hiện tượng quang điện. Giả sử một electron hấp thụ một phôtô

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_quoc_gia_2018_mon_vat_li_truong_thpt_tran_qu.doc