Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Sinh học 9 - Sở GD&ĐT Phú Thọ (Kèm đáp án)

Câu 2 (1,0 điểm ): Tại sao các loài sinh sản hữu tính lại tạo ra nhiều biến dị tổ hợp hơn so với các loài sinh sản vô tính ?

Câu 3 (2,5 điểm): Cho 2 thứ đậu thuần chủng khác nhau lai với nhau thu được F1 toàn hạt trơn, có tua cuốn. Cho F1 tiếp tục giao phấn với nhau được F2 cho thấy 2 trường hợp phân ly theo tỉ lệ sau:

  1. Trường hợp 1: 3 hạt trơn, có tua cuốn: 1 hạt nhăn, không tua cuốn.

b) Trường hợp 2: 1 hạt trơn, không tua cuốn: 2 hạt trơn, có tua cuốn: 1 Hạt nhăn, có tua cuốn.  Hãy biện luận viết sơ đồ lai cho mỗi trường hợp trên.

Câu 4 (3,0 điểm): 

a) Phản xạ là gì? Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.

  1. Hoóc môn là gì? Vì sao nói tuyến tụy là tuyến pha?

Câu 5 ( 3,5 điểm ): a) Phân biệt gen và mARN về cấu trúc và chức năng.

  1. Đột biến gen là gì? Hãy tìm các dạng thay đổi cấu trúc của gen trong từng trường 

hợp sau: Tăng 1 liên kết hy đrô; giảm 2 liên kết hy đrô; không thay đổi liên kết hyđrô.

doc 1 trang Khải Lâm 02/01/2024 280
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Sinh học 9 - Sở GD&ĐT Phú Thọ (Kèm đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Sinh học 9 - Sở GD&ĐT Phú Thọ (Kèm đáp án)

Đề thi chọn HSG cấp tỉnh môn Sinh học 9 - Sở GD&ĐT Phú Thọ (Kèm đáp án)
b) Trường hợp 2: 1 hạt trơn, không tua cuốn: 2 hạt trơn, có tua cuốn: 1 Hạt nhăn, có tua cuốn. Hãy biện luận viết sơ đồ lai cho mỗi trường hợp trên.
Câu 4 (3,0 điểm): 
a) Phản xạ là gì? Phân biệt phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện.
Hoóc môn là gì? Vì sao nói tuyến tụy là tuyến pha?
Câu 5 ( 3,5 điểm ): a) Phân biệt gen và mARN về cấu trúc và chức năng.
Đột biến gen là gì? Hãy tìm các dạng thay đổi cấu trúc của gen trong từng trường 
hợp sau: Tăng 1 liên kết hy đrô; giảm 2 liên kết hy đrô; không thay đổi liên kết hyđrô.
Câu 6: (2,5 điểm): Gen B có 3600 liên kết hiđrô và có chiều dài là 0,51m. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên có hiệu số giữa uraxin với ađênin là 120 ribônuclêôtít và tỷ lệ giữa guanin với xitôzin là .
Tính số lượng từng loại nuclêôtít của gen B.
Tính số lượng từng loại ribônuclêôtít của phân tử mARN.
Gen trên quy định tổng hợp một phân tử prôtêin có bao nhiêu a xít amin.
Câu 7 (1,0 điểm ): Bệnh mù màu do một gen qui định. Người vợ và chồng đều không mắc bệnh, sinh ra con mắc bệnh chỉ là con trai. Xác định kiểu gen của gia đình nói trên, lập sơ đồ lai kiểm chứng ? 
Câu 8 (2,0 điểm): Thế nào là giới hạn sinh thái? Khi nghiên cứu giới hạn của nhiệt độ lên đời sống của 2 loài cá rô phi và cá chép người ta thấy: cá rô phi chết ở nhiệt độ dưới 50C, và trên 420C, sinh trưởng phát triển tốt ở nhiệt độ 300C; cá chép chết ở nhiệt độ dưới 20C, và trên 440C, sinh trưởng phát triển tốt ở nhiệt độ 280C. Em vẽ sơ đồ mô tả giới hạn sinh thái của 2 loài cá trên và từ giới hạn sinh thái của hai loài cá trên em có thể rút ra nhận xét gì ?
Câu 9 (2 điểm): Hãy nêu những điểm giống và khác nhau giữa hiện tượng khống chế sinh học trong quần xã và trạng thái cân bằng của quần thể sinh vật .
 ________________HÕt________________
Hä vµ tªn ..................................................................SBD............................. 
 Chó ý: C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm .

File đính kèm:

  • docde_thi_chon_hsg_cap_tinh_mon_sinh_hoc_9_so_gddt_phu_tho_kem.doc
  • docDap_anmonSinh.doc