Bài giảng môn Toán học Lớp 6 - Tiết 74, Bài 6: So sánh phân số

1. So sánh hai phân số cùng mẫu

   * Quy tắc:

Trong hai phân số có cùng một mẫu dương, phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Đố em hai bạn Hoàng và Bảo so sánh hai phân số     và      như sau bạn nào làm sai? Vì sao?

2. So s¸nh hai ph©n sè kh«ng cïng mÉu:

Vậy muốn so sánh  hai phân số  và          ta làm thế nào ?

Bước

Bước 1: Ta quy đồng mẫu hay phân số với  mẫu dương.

Bước 2: Áp dụng quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu dương: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn và kết luận.

ppt 12 trang letan 13/04/2023 7720
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Toán học Lớp 6 - Tiết 74, Bài 6: So sánh phân số", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Bài giảng môn Toán học Lớp 6 - Tiết 74, Bài 6: So sánh phân số

Bài giảng môn Toán học Lớp 6 - Tiết 74, Bài 6: So sánh phân số
u: 
VÝ dô : So s¸nh hai ph©n sè vµ 
Bước 1: Ta quy đồng mẫu hay phân số với mẫu dương. 
Bước 2: Áp dụng quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu dương: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn và kết luận. 
Vậy muốn so sánh hai phân số 
 và ta làm thế nào ? 
 Tiết 74: 
SO SÁNH PHÂN SỐ 
1. So s¸nh hai ph©n sè cïng mÉu: 
 Trong 2 phân số có cùng một mẫu dương , phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn . 
* Quy tắc: 
2. So s¸nh hai ph©n sè kh«ng cïng mÉu: 
Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương 
rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn 
Quy tắc: 
 Tiết 76: 
SO SÁNH PHÂN SỐ 
1. So s¸nh hai ph©n sè cïng mÉu: 
 Trong 2 phân số có cùng một mẫu dương , phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn . 
* Quy tắc: 
2. So s¸nh hai ph©n sè kh«ng cïng mÉu: 
Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương 
rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn 
Quy tắc: 
So s¸nh c¸c ph©n sè sau: 
?2 
a) vµ 
b) vµ 
 Tiết 74: 
SO SÁNH PHÂN SỐ 
1. So s¸nh hai ph©n sè cïng mÉu: 
 Trong 2 phân số có cùng một mẫu dương , phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn . 
* Quy tắc: 
2. So s¸nh hai ph©n sè kh«ng cïng mÉu: 
Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn 
Quy tắc: 
So s¸nh c¸c ph©n sè sau: 
a) vµ 
b) vµ 
?2 
So sánh các phân số sau với 0: 
?3 
*Ph©n sè cã tö vµ mÉu lµ hai sè nguyªn cïng dÊu th× lín h¬n 0. 
*Ph©n sè cã tö vµ mÉu lµ hai sè nguyªn kh¸c dÊu th× nhá h¬n 0. 
 Tiết 74: 
SO SÁNH PHÂN SỐ 
1. So s¸nh hai ph©n sè cïng mÉu: 
 Trong 2 phân số có cùng một mẫu dương , phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn . 
* Quy tắc: 
2. So s¸nh hai ph©n sè kh«ng cïng mÉu: 
*Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các t

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_toan_hoc_lop_6_tiet_74_bai_6_so_sanh_phan_so.ppt