Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán học - Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Có đáp án)

Câu 8.      Cho a, b, c là các số thực dương và . Mệnh đề nào sau đây sai?

A. .                                              B. .        

C. .                                                D. .

Câu 9.      Họ nguyên hàm của hàm số là

A..                                   B. .

C. .                                      D. .

Câu 10.    Trong không gian , cho điểm . Hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng là điểm

A. .              B. .                C. .              D. .

Câu 11.    Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ? 

A. .           B. .         C. .      D.

Câu 12.    Trong không gian , cho đường thẳng . Đường thẳng có một vectơ chỉ phương là:

A..           B. .          C. .        D. .

Câu 13.    Tập nghiệm của bất phương trình: là:

A. .                         B. .                   C. .                    D. .

doc 19 trang letan 18/04/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán học - Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán học - Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Toán học - Trường THPT Trần Quốc Tuấn (Có đáp án)
ng không gian , cho điểm . Hình chiếu vuông góc của trên mặt phẳng là điểm
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11.	Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ? 
A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 12.	Trong không gian , cho đường thẳng . Đường thẳng có một vectơ chỉ phương là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13.	Tập nghiệm của bất phương trình: là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14.	Hình trụ có bán kính đáy bằng diện tích xung quanh bằng . Chiều cao hình trụ đã cho bằng:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho ba điểm và . Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng ?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16.	Đồ thị của hàm số nào sau đây có tiệm cận đứng?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17.	Cho hàm số có bảng biến thiên như sau
Số nghiệm của phương trình là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18.	Gọi và lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn . Tính ?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19.	Biết rằng với và là phân số tối giản thì giá trị của là bao nhiêu ?
A. 	B. 	C. .	D. .
Câu 20.	Gọi , là hai nghiệm phức của phương trình . Tính giá trị của biểu thức .
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 21.	Cho hình lập phương có cạnh bằng . Khoảng cách giữa và bằng:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 22.	Chị Thanh gửi ngân hàng triệu đồng, với lãi suất một quý. Hỏi sau một năm số tiền
 	lãi chị nhận được là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng nghìn)
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 23.	Lớp 11B có đoàn viên trong đó nam và nữ. Chọn ngẫu nhiên đoàn viên trong lớp để tham dự hội trại ngày tháng. Tính xác suất để đoàn viên được chọn có nam và nữ.
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 24.	Trong không gian , cho điểm và mặt phẳng Viết phương trình mặt phẳng qua điểm và song song với mặt phẳng 
A. .	B. .	
C. .	D. .
Câu 25.	Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật có cạnh , . Hai mặt bên và cùng vuông góc với mặt phẳng đáy , cạnh . Tính góc tạo bởi đường thẳng và mặt phẳng .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 26.	Với là số nguyên dương thỏa mãn , tìm hệ số của số hạng chứa trong khai triển của biểu thức bằng
A. .	B. .	C. .	D. ...n biệt.
A. 7.	B. 8.	C. 9.	D. 10.
Câu 35.	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số thuộc đoạn để phương trình 	 có nghiệm?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 36.	Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số không vượt quá 135.
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 37.	Cho hàm số xác định trên thỏa mãn , biết rằng , , . Khẳng định nào đúng ?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 38.	Cho số phức thỏa mãn . Tính .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 39.	Cho hàm số . Hàm số có đồ thị như hình bên. Hàm số nghịch biến trên khoảng:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 40.	Cho hàm số có đồ thị .Gọi S là tập hợp các điểm thuộc đường thẳng mà tại mỗi điểm đó có thể dựng được hai tiếp tuyến với . Số phần tử của S bằng 
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 41.	Trong không gian Oxyz cho điểm , Gọi (P) đi qua M, cắt tia Ox tại A, cắt tia Oy tại B, cắt tia Oz tại C sao cho thể tích khối tứ diện OABC nhỏ nhất. Khi đó phương trình của (P) là :
A. .	B. .	
C. .	D. .
Câu 42.	Cho dãy số thỏa mãn và với mọi . Giá trị nhỏ nhất của để bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 43.	Giá trị nguyên dương nhỏ nhất của tham số để hàm số có điểm cực trị là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 44.	Trong không gian với hệ tọa độ , cho 3 điểm đường thẳng đi qua tâm của đường tròn ngoại tiếp của tam giác và vuông góc với mặt phẳng có phương trình là:
A. .	B. .	
C. .	D. .
Câu 45.	Cho khối chóp tứ giác đều , đáy là hình vuông cạnh bằng , tâm cạnh bên bằng . Gọi là trung điểm của , là điểm đối xứng của qua . Thể tích khối đa diện bằng. 
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 46.	Cho các số phức và số phức thỏa mãn Gọi lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của .Tính tổng ? 
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 47.	Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình thoi tâm O, đường thẳng SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Biết . Tìm số đo của góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SAD).
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 48.	Trong không gian , cho ba điểm , và . Gọi là mặt cầu có tâm , bán kính bằng ; là mặt cầu có tâm , bán kính bằng và là mặt cầu có tâm lần lượt là và bán kính bằng . Hỏi c... số qua điểm nên loại câu .
Đồ thị hàm số qua điểm nên loại câu .
Câu 12.
Lời giải
Chọn A .
Câu 13.
Lời giải
Chọn D.
Ta có .
	Vậy tập nghiệm của bất phương trình là: .
Câu 14.
Lời giải
Chọn B.
Bán kính đáy 
Diện tích xung quanh: 
Câu 15.
Lời giải
Chọn C. 
Cách 1: Do lần lượt thuộc nên ta sử dụng phương trình theo đoạn chắn: .
Cách 2: 
Ta có 
Chú ý: Mặt phẳng đi qua ba điểm có phương trình theo đoạn chắn là:
Câu 16.
	Lời giải
Chọn D.
TXĐ: .
Ta có: là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. 
Câu 17.
Lời giải
Chọn D.
	Ta có : 
	Do nên phương trình đã cho có nghiệm phân biệt.
Câu 18.
Lời giải
Chọn B.
Ta có .
Khi đó ; ; ; . Vậy 
Câu 19.
Lời giải
Chọn B
Do đó: 
Câu 20.
Lời giải
Chọn C
.
Câu 21.
Lời giải
Chọn C
Ta có: .
Câu 22.
Lời giải
Chọn D.
Số tiền lãi chính là tổng số tiền cả gốc lẫn lãi trừ đi số tiền gốc, nên ta có: tiền lại là (đồng).
Câu 23.
Lời giải
Chọn B. 
Chọn 3 đoàn viên trong 25 đoàn viên nên 
Gọi biến cố A: “Chọn 3 đoàn viên trong đó có 2 nam và 1 nữ”.
Khi đó ta có: 
Vậy xác suất cần tìm là: 
Câu 24.
Lời giải
Chọn B.
+ Mặt phẳng đi qua điểm và song song với mặt phẳng nên có phương trình: 
Câu 25.
Lời giải
Chọn C
Ta có , là hình chiếu của trên .
. , .
Câu 26.
Lời giải
Chọn D.
Điều kiện và 
Ta có : 
Với ta có khai triển 
Số hạng tổng quát của khai triển , với .
Hệ số chứa ứng với thỏa .
Vậy hệ số chứa là .
Câu 27.
Lời giải
Chọn A
Điều kiện: .
Câu 28.
Lời giải
Chọn D.
Do là hình chóp đều suy ra là hình vuông tâm và .
Ta có suy ra góc tạo bởi đường thẳng bằng góc tạo bởi .
Do tam giác vuông cân tại nên góc tạo bởi là .
Câu 29.
Lời giải:
Chọn A
¨ Tự luận:
Vì song song với và vuông góc với nên có VTCP là: 
¨ Trắc nghiệm: Vì song song với và vuông góc với nên có VTCP là:nên ta lấy VTCP của các đường thẳng phía dưới đáp án lần lượt nhân vô hướng với và xem có bằng 0 hay không. Như vậy ta loại được hai đáp án còn lại hai đáp án chọn vì đường thẳng đi qua 
Câu 30.
Lời giải
Chọn C

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_quoc_gia_2018_mon_toan_hoc_truong_thpt_tran.doc