Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lí - Trường THPT Chu Văn An - Mã đề thi 479 (Có đáp án)

Câu 1: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C, R thay đổi được. Đặt một điện áp xoay chiều ổn định ở hai đầu đoạn mạch có U=100V, f=50Hz. Điều chỉnh R thì thấy có hai giá trị 30W và 20W mạch tiêu thụ cùng một công suất P. Xác định P lúc này?

A. 100W.                         B. 200W.                         C. 4W.                              D. 400W.

Câu 2: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng trong không khí, hai khe cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60mm, màn cách hai khe 2m. Sau đó đặt toàn bộ thí nghiệm vào trong nước có chiết suất 4/3, khoảng vân quan sát trên màn là bao nhiêu?

A. i’ = 0,4mm.                B. i‘= 0,4m.                     C. i‘= 0,3mm.                  D. i' = 0,3m.

Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm có độ cảm L thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là 30 V. Điện áp hiệu dụng cực đại ở hai đầu cuộn dây có giá trị là

A. .                     B. .                      C. 120 V.                          D. 60 V.

Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài , dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động của con lắc là:

A. .                        B. .                         C. .                        D. .

Câu 5: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = mH và một tụ điện có điện dung C =  . Mạch thu được sóng điện từ có tần số nào sau đây?

A. 50kHz.                        B. 50MHz.                       C. 5000Hz.                      D. 50Hz.

Câu 6: Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I0 liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức:

A. I0 = I.                     B. I = I0 .                     C. I = 2I0.                         D. I0 = 2I.

Câu 7: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn (với k = 0, 1, 2,..) có giá trị là

A. d2 - d1 = kl                 B. d2 - d1 = k               C. d2 - d1 = (2k + 1)   D. d2 - d1 = (2k + 1)

doc 4 trang letan 18/04/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lí - Trường THPT Chu Văn An - Mã đề thi 479 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lí - Trường THPT Chu Văn An - Mã đề thi 479 (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Vật lí - Trường THPT Chu Văn An - Mã đề thi 479 (Có đáp án)
ệu dụng vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm có độ cảm L thay đổi được. Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại thì điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện là 30 V. Điện áp hiệu dụng cực đại ở hai đầu cuộn dây có giá trị là
A. .	B. .	C. 120 V.	D. 60 V.
Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài , dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì dao động của con lắc là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm có độ tự cảm L = mH và một tụ điện có điện dung C = . Mạch thu được sóng điện từ có tần số nào sau đây?
A. 50kHz.	B. 50MHz.	C. 5000Hz.	D. 50Hz.
Câu 6: Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I0 liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức:
A. I0 = I.	B. I = I0 .	C. I = 2I0.	D. I0 = 2I.
Câu 7: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn (với k = 0, 1, 2,..) có giá trị là
A. d2 - d1 = kl	B. d2 - d1 = k	C. d2 - d1 = (2k + 1)	D. d2 - d1 = (2k + 1)
Câu 8: Sóng ngang có tần số f truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài, với tốc độ 3 m/s. Xét hai điểm M và N nằm trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau một khoảng x. Đồ thị biểu diễn li độ sóng của M và N cùng theo thời gian t như hình vẽ. Biết t1 = 0,05 s. Tại thời điểm t2, khoảng cách giữa hai phần tử chất lỏng tại M và N có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?
u(cm)
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9: Giới hạn quang điện của kim loại dùng làm Catot là 0,66mm. Tính công thoát của kim loại dùng làm Catot
A. 1,88eV	B. 4.10-19 J	C. 18,75eV	D. 2.10-19 J
Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu cuộn sơ cấp của một máy biến áp lí tưởng, cuộn thứ cấp của máy được nối với biến trở R bằng dây dẫn có điện trở không đổi R0. Gọi cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là I, điện áp hiệu dụng ở hai đầu biến trở là U. Khi giá trị R tăng thì
A. I tăng, U tăng.	B. I giảm, U giảm.	C. I giảm, U tăng.	D... của chất điểm là:
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 15: Quang phổ liên tục của một nguồn sáng
A. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của nguồn
B. chỉ phụ thuộc bản chất của nguồn
C. phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của nguồn
D. chỉ phụ thuộc nhiệt độ của nguồn
Câu 16: Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều u1, u2 và u3 có cùng giá trị hiệu dụng nhưng tần số khác nhau vào hai đầu một đoạn mạch R, L, C nối tiếp thì cường độ dòng điện trong mạch tương ứng là i1 = Icos(150πt + ) (A);
 i2 = Icos(200πt + ) (A) và i3 = Icos(100πt - ) (A). Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. i2 sớm pha so với u2.	B. i1 cùng pha so với i2.
C. i3 sớm pha so với u3.	D. i1 trễ pha so với u1.
Câu 17: Một nguồn sáng S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng l= 0,5 μm, đến khe Yâng S1, S2 với S1S2 = 0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn D = 1m. Chiều rộng vùng giao thoa quan sát được L = 13mm. Tìm số vân sáng và vân tối quan sát được?
A. 11 sáng, 12 tối	B. 12 sáng, 13 tối	C. 10 sáng, 11 tối	D. 13 sáng, 14 tối
Câu 18: Một sóng âm truyền từ không khí vào nước thì
A. Tần số thay đổi, còn bước sóng không thay đổi.
B. Tần số và bước sóng đều thay đổi.
C. Tần số và bước sóng đều không thay đổi.
D. Tần số không thay đổi, còn bước sóng thay đổi.
Câu 19: Nếu đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm thì
A. cảm kháng của mạch tỉ lệ thuận với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.
B. công suất tiêu thụ và hệ số công suất của mạch đều bằng 0.
C. cường độ dòng điện hiệu dụng tỉ lệ thuận với độ tự cảm của mạch.
D. điện áp ở hai đầu mạch trễ pha hơn dòng điện qua mạch một lượng p/2.
Câu 20: Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị
A. R = 200 (Ω).	B. R = 150 (Ω).	C. R = 100 (Ω).	D. R = 250 (Ω).
Câu 21: Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Gọi U0, I0 lần lượt là hiệu điện thế cực đại giữa hai đầu tụ điện và ...ứng k, dao động điều hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao động của vật sẽ
A. giảm 2 lần.	B. tăng 4 lần.	C. tăng 2 lần.	D. giảm 4 lần.
Câu 27: Thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với hai khe Yâng trong đó a = 0,3 mm, D = 1m, l = 600nm. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 2 và bậc 5 nằm cùng bên vân sáng trung tâm ℓà:
A. 5mm	B. 3mm	C. 6mm	D. 8mm
Câu 28: Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi
A. dòng điện không đổi.	B. dòng điện có giá trị nhỏ.
C. dòng điện có giá trị lớn.	D. dòng điện tăng nhanh.
Câu 29: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(t) (cm). Tốc độ cực đại của vật bằng
A. cm/s.	B. cm/s.	C. 5 cm/s.	D. 5 cm/s.
Câu 30: Một dây thép AB dài 60cm hai đầu được gắn cố định, được kích thích cho dao động bằng một nam châm điện nuôi bằng mạng điện thành phố tần số f’ = 50Hz. Trên dây có sóng dừng với 5 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây này là
A. 20m/s.	B. 28m/s.	C. 24m/s.	D. 18m/s.
Câu 31: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng
A. 5 m/s.	B. 40 cm/s.	C. 4 m/s.	D. 50 cm/s.
Câu 32: Chọn hiện tượng liên quan đến hiện tượng giao thoa ánh sáng:
A. Bóng đèn trên tờ giấy khi dùng một chiếc thước nhựa chắn chùm tia sáng chiếu tới.
B. Vệt sáng trên tường khi chiếu ánh sáng từ đèn pin.
C. Màu sắc sặc sỡ của bong bóng xà phòng.
D. Màu sắc của ánh sáng trắng sau khi chiếu qua lăng kính.
Câu 33: Một chất điểm dao động trên trục 0x có phương trình dao động là: cm. Tại thời điểm t = 0 thì chất điểm có li độ - 2 cm và đi theo chiều dương của trục toạ độ, φ có giá trị là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 34: Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là F1 = 1,6.10-4 (N). Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng F2 = 2,5.10-4 (N) thì khoảng cách giữa chúng là:
A. r2 = 1,6 (cm).	B. r2 = 1,28 (cm).	C. r2 = 1,6 (m).	D.

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_quoc_gia_nam_2018_mon_vat_li_truong_thpt_chu.doc
  • xlsxTTTNPT2018_VATLY12_dapancacmade.xlsx