Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Toán học - Trường THPT Chu Văn An - Mã đề thi 481 (Có đáp án)

Câu 1: Hàm số đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

A. và.     B. .                                C. .                          D. .

Câu 2: Giả sử hàm số liên tục, nhận giá trị dương trên khoảng và thoả mãn và , với . Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

A. .               B. .                C. .                D. .

Câu 3: Cho a là số thực dương, mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. .                                                      B. .

C. .                                                               D. .

Câu 4: Cho số phức z = 5 – 4i. Có phần thực và phần ảo lần lượt là:

A. 5 và .                       B. và 4.                       C. 5 và 4.                          D. và .

Câu 5: Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị của hàm số có 3 điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân:

A. .                        B. .                        C. .                          D. .

Câu 6: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị AB sao cho tam giác OAB có diện tích bằng 4 với O là gốc toạ độ.

A. .                      B. .     C. .              D. .

Câu 7: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. Số phức z = a + bi có môđun là .

B. Số phức z = a + bi = 0 Û .

C. Số phức z = a + bi  có số phức đối  = a - bi..

D. Số phức z = a + bi được biểu diễn bằng điểm M(a; b) trong mặt phẳng phức Oxy.

Câu 8: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai vectơ , . Tìm toạ độ của vectơ thoả mãn hệ thức .

doc 5 trang letan 18/04/2023 2540
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Toán học - Trường THPT Chu Văn An - Mã đề thi 481 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Toán học - Trường THPT Chu Văn An - Mã đề thi 481 (Có đáp án)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 môn Toán học - Trường THPT Chu Văn An - Mã đề thi 481 (Có đáp án)
 7: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Số phức z = a + bi có môđun là .
B. Số phức z = a + bi = 0 Û .
C. Số phức z = a + bi có số phức đối = a - bi..
D. Số phức z = a + bi được biểu diễn bằng điểm M(a; b) trong mặt phẳng phức Oxy.
Câu 8: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai vectơ , . Tìm toạ độ của vectơ thoả mãn hệ thức .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9: Nguyên hàm của hàm số trên tập số thực thoả mãn là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10: Cho hình chóp với đáy là hình thang vuông tại A và D, có , , , E là trung điểm AB. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. .	B. .	C. vuông tại C	D. .
Câu 11: Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp trong mặt cầu có bán kính bằng 9, tính thể tích V của khối chóp có thể tích lớn nhất.
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: Cho Tính 
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13: Cho biểu thức . Tính tổng sau
.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Chi phí xuất bản cuốn tạp chí được cho bởi ; được tính theo đơn vị là vạn đồng. Chi phí phát hành cho mỗi cuốn là 4.000 đồng. Gọi là tổng chi phí (xuất bản và phát hành) cho cuốn tạp chí, Tỉ số được gọi là chi phí trung bình cho một cuốn tạp chí khi xuất bản. Khi chi phí trung bình cho mỗi cuốn tạp chi đạt thấp nhất, thì chi phí cho mỗi cuốn tạp chí đó là bao nhiêu?
A. 15.000 đồng.	B. 22.000 đồng.	C. 19.000 đồng.	D. 10.000 đồng.
Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và SA = a . Gọi E là trung điểm của cạnh CD. Mặt cầu đi qua bốn điểm S, A, B, E có bán kính bằng bao nhiêu tính theo a ?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16: Trong không gian với hệ trục Oxyz cho ba véc tơ , , . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. .	B. .
C. và cùng phương.	D. .
Câu 17: Xét các số thực a , b thoả mãn . Biết rằng biểu thức đạt giá trị lớn nhất khi . Khẳng định nào sau đây đúng?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18: Cho hàm số . Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau ?
A. Hàm số liên tục tại điểm .
B. Vì nên phương trình có ít nhất 1 nghiệm .
C. Hàm số không li...	D. .
Câu 27: Tính đạo hàm của hàm số .
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 28: Giả sử ta có hệ thức a2 + b2 = 7ab (a, b > 0). Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. 4.	B. .
C. .	D. .
Câu 29: Cho hàm số có đạo hàm trên R và thoả Biết , khẳng định nào sau đây có thể xãy ra ?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 30: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB=2a, BC= a, SA = và SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Tính thể tích của khối chóp ?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 31: Tìm nguyên hàm 
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 32: Cho hình phẳng giới hạn bởi đường cong: , trục hoành và hai đường thẳng . Tính thể tích V khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng này xung quanh trục .
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 33: Cho . Tập nghiệm của bất phương trình là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 34: Tập hợp các điểm trong mặt phẳng biểu diễn cho số phức z thoả mãn điều kiện z2 là một số thực âm là:
A. Trục tung (trừ gốc toạ độ O).	B. Đường thẳng y = x (trừ gốc toạ độ O).
C. Đường thẳng y = -x (trừ gốc toạ độ O).	D. Trục hoành (trừ gốc toạ độ O) .
Câu 35: Tính đạo hàm của hàm số 
A. .	B. .
C. .	D. .
Câu 36: Cho hàm số có đồ thị như sau,:
Xác định số điểm cực tiểu của hàm số .
A. 3.	B. 2.	C. 1.	D. 4.
Câu 37: Cho hàm số có đạo hàm là . Đồ thị của hàm số được cho như hình bên. Biết rằng . Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn lần lượt là:
A. .	B. .	C. 	D. .
Câu 38: Cho hình trụ có bán kính bằng a , Cắt hình trụ bởi một mặt phẳng song song với trục của hình trụ và cách trục một khoảng bằng ta được thiết diện là một hình vuông. Tính thể tích của khối trụ.
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 39: Mặt cấu (S) có tâm và S) tiếp xúc với mặt phẳng (P): . Phương trình của mặt cầu (S) là
A. 	B. .
C. .	D. .
Câu 40: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số có tập xác định là R.
A. .	B. .	C. .	D. hoặc .
Câu 41: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho là mặt phẳng đi qua điểm và vuông góc với hai mặt phẳng có phương trình và . Phương trình của mặt phẳng là
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 42: Cho... Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên 10 tấm thẻ. Tính xác suất để 10 thẻ chọn được có 5 thẻ mang số chẵn và 5 thẻ mang số lẻ và trong 10 thẻ đó chỉ có duy nhất một thẻ có số chia hết cho 10.
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 49: Cho phương trình . Biết phương trình có tổng các nghiệm bằng 3. Vậy m có giá trị thoả mãn điều kiện nào sau đây?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 50: Trong không gian Oxyz, cho phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm và vuông góc với mặt phẳng là
A. .	B. .	C. .	D. .
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docde_thi_thu_thpt_quoc_gia_nam_2018_mon_toan_hoc_truong_thpt_c.doc
  • xlsxTTTNPT2018_TOAN12_dapancacmade.xlsx