Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên hè môn Mỹ thuật - Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếp cận chương trình GDPT mới môn Mỹ thuật bậc Trung học Cơ sở

BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾP CẬN 
CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI MÔN MỸ THUẬT BẬC 
TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

Chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên hè 2019 giới thiệu nội dung chương 
trình GDPT mới môn Mỹ thuật THCS và cách tiếp cận, vận dụng dạy học 
mỹ thuật theo định hướng phát triển năng lực, phát huy tính tích cực, chủ 
động, sáng tạo của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình dạy 
học Mỹ thuật THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Giáo viên cốt cán mỹ thuật 
sẽ thực hành theo nhóm, thiết kế và trình bày một trích đoạn dạy học mỹ 
thuật vận dụng phương pháp dạy học theo chủ đề học tập cho học sinh 
THCS. 
PHẦN I. MỞ ĐẦU 
Giáo viên bộ môn mỹ thuật của cả nước nói chung và giáo viên mỹ thuật 
trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng, hàng năm đều được tham gia lớp tập 
huấn bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao 
chất lượng dạy học. Trong đó đổi mới phương pháp dạy học trong chương 
trình giáo dục mỹ thuật trung học cơ sở là việc làm thường xuyên để đáp 
ứng mục tiêu cấp bách của ngành Giáo dục và của bộ môn trong chiến lược 
xây dựng và phát triển Giáo dục Đào tạo. Cốt lõi của đổi mới phương pháp 
dạy học mỹ thuật là làm thế nào để phát huy được tính tích cực, chủ động 
sáng tạo, kích thích sự hứng thú, lòng yêu nghề, hướng dẫn cho học sinh tự 
học, tự nghiên cứu để góp phần nâng cao chất lượng các bài thực hành của 
môn học. Đặc biệt năm học 2019 - 2020, ngành Giáo dục đánh dấu một cột 
mốc quan trọng đó là chúng ta bắt đầu thực hiện chương trình đổi mới giáo 
dục, thay sách giáo khoa mới cho lớp đầu cấp Tiểu học. Đồng thời trong 
những năm tiếp theo Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thay sách 
giáo khoa mới ở các lớp đầu cấp bậc THCS và THPT, những năm kế tiếp 
sẽ thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và thay sách giáo khoa lần lượt 
các lớp tiếp theo ở các cấp học, tiến tới đồng bộ chương trình giáo dục phổ 
thông mới. Vì vậy, trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên hè năm 
2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai yêu cầu giáo viên bộ môn mỹ 
thuật trên địa bàn tỉnh phải được tập huấn về chuyên đề “ Bồi dưỡng 
phương pháp giảng dạy tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới môn 
mỹ thuật bậc THCS”. Như vậy, trên cơ sở kế thừa chuyên đề bồi dưỡng 
thường xuyên hè 2018 về: Phương pháp dạy học tích cực trong dạy học mỹ 
thuật bậc THCS, vận dụng các qui trình Mỹ thuật trên cơ sở kế thừa từ dự 
án hỗ trợ giáo dục Mỹ thuật của vương quốc Đan Mạch. Ở chuyên đề lần 
này nhằm giúp giáo viên được tiếp cận tổng quan về chương trình giáo dục 
phổ thông mới môn mỹ thuật bậc THCS, trong đó điểm nhấn là phương 
pháp dạy học mỹ thuật THCS theo chủ đề học tập. 

pdf 61 trang letan 13/04/2023 9200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên hè môn Mỹ thuật - Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếp cận chương trình GDPT mới môn Mỹ thuật bậc Trung học Cơ sở", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

Tóm tắt nội dung tài liệu: Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên hè môn Mỹ thuật - Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếp cận chương trình GDPT mới môn Mỹ thuật bậc Trung học Cơ sở

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên hè môn Mỹ thuật - Bồi dưỡng phương pháp giảng dạy tiếp cận chương trình GDPT mới môn Mỹ thuật bậc Trung học Cơ sở
ƠNG TRÌNH GDPT MỚI .................................. 37 
NỘI DUNG 4: GỢI Ý ĐỀ KIỂM TRA VÀ HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ KẾT 
QUẢ HỌC TẬP MỸ THUẬT THCS THEO CHỦ ĐỀ HỌC TẬP ....................... 52 
NỘI DUNG 5: XEM TRÍCH ĐOẠN VIDEO, THỰC HÀNH THIẾT KẾ 
DẠY HỌC MỸ THUẬT THEO CHỦ ĐỀ ............................................................. 54 
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ TỔNG KẾT RÚT KINH NGHIỆM ĐỢT TẬP 
HUẤN .................................................................................................................... 59 
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 61 
1 
CHỮ VIẾT TẮT TRONG TÀI LIỆU 
Chữ viết tắt 
Chữ viết đầy đủ 
 BGD&ĐT Bộ giáo dục và Đào tạo 
CT Chương trình 
DH Dạy học 
GD Giáo dục 
GDPT Giáo dục phổ thông 
GV Giáo viên 
HS Học sinh 
NĐ Nghị định 
NQ Nghị quyết 
QĐ Quyết định 
QH Quốc hội 
SGK Sách giáo khoa 
TT Thông tư 
TW Trung ương 
THCS Trung học cơ sở 
THPT Trung học phổ thông 
PP Phương pháp 
MT Mỹ thuật 
2 
BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TIẾP CẬN 
CHƯƠNG TRÌNH GDPT MỚI MÔN MỸ THUẬT BẬC 
TRUNG HỌC CƠ SỞ 
Chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên hè 2019 giới thiệu nội dung chương 
trình GDPT mới môn Mỹ thuật THCS và cách tiếp cận, vận dụng dạy học 
mỹ thuật theo định hướng phát triển năng lực, phát huy tính tích cực, chủ 
động, sáng tạo của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả trong quá trình dạy 
học Mỹ thuật THCS trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Giáo viên cốt cán mỹ thuật 
sẽ thực hành theo nhóm, thiết kế và trình bày một trích đoạn dạy học mỹ 
thuật vận dụng phương pháp dạy học theo chủ đề học tập cho học sinh 
THCS. 
PHẦN I. MỞ ĐẦU 
Giáo viên bộ môn mỹ thuật của cả nước nói chung và giáo viên mỹ thuật 
trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng, hàng năm đều được tham gia lớp tập 
huấn bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao 
chất lượng dạy học. Trong đó đổi mới phương pháp dạy học trong chương 
trình giáo dục mỹ thuật trung ... hè năm 
2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai yêu cầu giáo viên bộ môn mỹ 
thuật trên địa bàn tỉnh phải được tập huấn về chuyên đề “ Bồi dưỡng 
phương pháp giảng dạy tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới môn 
mỹ thuật bậc THCS”. Như vậy, trên cơ sở kế thừa chuyên đề bồi dưỡng 
thường xuyên hè 2018 về: Phương pháp dạy học tích cực trong dạy học mỹ 
thuật bậc THCS, vận dụng các qui trình Mỹ thuật trên cơ sở kế thừa từ dự 
án hỗ trợ giáo dục Mỹ thuật của vương quốc Đan Mạch. Ở chuyên đề lần 
này nhằm giúp giáo viên được tiếp cận tổng quan về chương trình giáo dục 
phổ thông mới môn mỹ thuật bậc THCS, trong đó điểm nhấn là phương 
pháp dạy học mỹ thuật THCS theo chủ đề học tập. 
3 
PHẦN II. NỘI DUNG TẬP HUẤN 
NỘI DUNG 1: (1 tiết) 
Tổng quan 
Mục tiêu: 
- Giáo viên cốt cán môn Mỹ thuật THCS tiếp cận chương trình GDPT 
mới bộ môn Mỹ thuật của đợt tập huấn bồi dưỡng thường xuyên hè 2019. 
- Thời gian tổ chức và thời lượng của đợt tập huấn. 
- Được trao đổi, phát biểu những mong đợi của mình về chương trình 
GDPT mới môn Mỹ thuật ở bậc THCS. 
Hoạt động 1 
Giới thiệu và làm quen, ổn định tổ chức lớp. 
Thông tin cho hoạt động 1 
Ổn định tổ chức lớp học, tìm hiểu đặc điểm, điều kiện nơi công tác và 
trình độ của giáo viên cốt cán môn Mỹ thuật THCS. 
Giáo viên cốt cán môn Mỹ thuật THCS trao đổi với báo cáo viên và 
bầu ra cán bộ lớp để điều khiển, hỗ trợ trong thời gian tập huấn bồi dưỡng 
thường xuyên. 
Hoạt động 2 
Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương pháp, thời lượng và thời gian 
của đợt tập huấn. 
Thông tin cho hoạt động 2 
Mục tiêu của đợt tập huấn: 
- Trang bị cho giáo viên cốt cán môn Mỹ thuật THCS tiếp cận chương 
trình GDPT mới và phương pháp dạy học mỹ thuật THCS theo chủ đề học 
tập, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. 
- Giáo viên cốt cán môn mỹ thuật THCS có kỹ năng vận dụng vào dạy 
học mỹ thuật phù hợp với điều kiện tại địa phương. 
- Giáo viên cốt cán môn mỹ thuật THCS có kỹ năng tổ chức...: (10 tiết) 
Phương pháp dạy học mỹ thuật THCS theo chủ đề học tập của chương 
trình GDPT mới. 
Nội dung 4: (2 tiết) 
Gợi ý đề kiểm tra và hướng dẫn đánh giá kết quả học tập Mỹ thuật 
THCS theo chủ đề học tập của chương trình GDPT mới. 
Nội dung 5: (7 tiết) 
Xem một số trích đoạn video minh họa phương pháp dạy học mỹ thuật 
theo chủ đề; Phân nhóm thực hành thiết kế các trích đoạn dạy học mỹ thuật 
theo chủ đề học tập của chương trình GDPT mới. 
Phần III. Kết luận và tổng kết rút kinh nghiệm đợt tập huấn (2 
tiết). 
* Thời lượng tập huấn bồi dưỡng thường xuyên hè 2019: 30 tiết. 
5 
Thông tin cho hoạt động 3 
- Giáo viên cốt cán môn Mỹ thuật sẽ trao đổi, phát biểu những mong 
đợi của mình sau khi được tiếp cận về chương trình GDPT mới môn mỹ thuật 
ở bậc THCS trong đợt tập huấn bằng cách ghi các đề xuất của nhóm mình trên 
½ tờ giấy A0. 
- Các nhóm trình bày phần ý kiến của nhóm mình lên bảng. 
- Báo cáo viên và giáo viên cốt cán môn mỹ thuật THCS tham gia tập 
huấn cùng nhau trao đổi về các đề xuất giải pháp. 
- Báo cáo viên gợi mở, định hướng để giáo viên cốt cán môn mỹ thuật 
THCS trong lớp tham gia tập huấn đề xuất phương án xây dựng nội qui lớp 
học. 
Sản phẩm của nội dung 1 
- Phiếu ghi nội dung về những mong đợi của giáo viên cốt cán môn mỹ 
thuật THCS tham gia đợt tập huấn. 
- Nội qui lớp học. 
* Hướng dẫn sử dụng tài liệu 
Tài liệu được biên soạn và trình bày theo hình thức để báo cáo viên cốt 
cán và giáo viên giảng dạy mỹ thuật có thể sử dụng để nghiên cứu, học tập và 
vận dụng vào thực tiễn công tác. Vì vậy, khi sử dụng tài liệu cần đọc kỹ mục 
tiêu của các nội dung, yêu cầu cụ thể của từng phần nội dung và có thông tin 
phản hồi cho các nội dung đó. Hệ thống câu hỏi, bài tập và sản phẩm sau mỗi 
nội dung nên đọc kỹ để có phương thức hoàn thành mang lại hiệu quả tốt 
nhất. Quá trình biên soạn tài liệu chú trọng đến phương pháp nghiên cứu, học 
tập có sự tham gia tích cực của các thành viên trong lớp để sau đó tổ chức 

File đính kèm:

  • pdftai_lieu_boi_duong_thuong_xuyen_he_mon_my_thuat_boi_duong_ph.pdf